t2mk_s_klee_01 voor Business Reading Promo 4                                        English text below!

Business reading:

een (individuele) sessie van 1,5 tot 2 uur waarin je inzicht krijgt in de onderliggende beïnvloedende “onzichtbare” aspecten van je business / project / werk.

Reading
Een “reading” is het waarnemen van de energie van een persoon, project of bedrijf en het interpreteren van die energie in begrijpelijke termen. In mijn uitgebreide artikel “How’s the energy of your business? ga ik dieper in op wat een reading is, wat een business reading is, en hoe een reading speciaal ook voor mensen met een eigen bedrijf (ZZP) heel zinvol kan zijn.

Energie draagt alle informatie
Een reading geeft je inzicht in de onderliggende energie van je bedrijf, je project, de organisatie, je praktijk, of natuurlijk ook “gewoon” van jou als persoon. Die energie “draagt” de kennis, informatie, kwaliteiten, gevoelens, sfeer, uitstraling, keuzes, verbindingen, emoties, intenties, motivaties…. Aspecten die niet fysiek zichtbaar zijn, maar die bepalend zijn voor hoe je bedrijf functioneert, uitstraalt naar buiten toe, voor hoeveel klanten je hebt en wat je focus is in de diensten of producten die je levert.

Snelle verandering
Als in die energetische onderliggende laag iets vastloopt of blokkeert, merk je dat in je bedrijf. Hoe ernstiger de energie vastloopt, hoe meer je daarvan merkt in bijvoorbeeld je zichtbaarheid, de manier waarop je bedrijf naar buiten toe opvalt, of je klanten aantrekt, of mensen je bedrijf kennen. En het opruimen van die blokkades en “doorstromen” van de energie leidt ook vrijwel altijd snel tot verandering en verbetering!

Voor je bedrijf én voor jou
In een reading kan je zelf je vraag stellen. De reader schetst het grote plaatje en zoekt ook naar de onderliggende energie die met die vraag te maken heeft. In mijn readings doe ik dat heel uitgebreid, zodat je een goed overzicht krijgt over wat er speelt. Ook werk ik in overleg en samen met jou aan het beter laten stromen van de energieën, zodat eventuele problemen weer opgelost kunnen worden. Soms werk ik direct met de energie van je bedrijf, soms direct met jouw energie, en het kan ook zijn dat ik een korte energie-meditatie met je samen doe zodat je zelf ook leert met energie aan je bedrijf te werken. Zo’n meditatie is altijd volkomen afgestemd op precies de vraag van jou en je bedrijf.

Nuchter en praktisch
Ik heb een nuchtere en praktisch gerichte stijl van werken, en humor is mij ook niet vreemd. Van de sessie wordt een geluidsopname gemaakt zodat je de bevindingen thuis nogmaals kunt afluisteren. En natuurlijk kan je een eventuele energie-meditatie die je hebt gekregen dan ook vaker afluisteren en erin meedoen.

Er is meer mogelijk
Wie nu al, of later, merkt dat 1,5 tot 2 uur eigenlijk te weinig is voor het complexe geheel van jouw bedrijf en persoon, kan overwegen een hele of halve dag “Intensive” te doen. In een Intensive komen veel meer aspecten van de vraag, en de oplossingen ervoor, aan de orde. Kijk even op de webpagina van de Intensive.

 

Een Business Reading duurt 1.5 tot 2 uur en kost €225 excl. 21% BTW.
De kosten zijn als “Coaching” als bedrijfskosten aftrekbaar.
Je ontvangt een digitale geluidsopname van de sessie op mp3.

Zakelijke consulten als vervolg zijn mogelijk in overleg en naar behoefte (basistarief €135 per uur excl. 21% BTW).

Een Business Reading kan ook via Skype gegeven worden.
Een Business Reading is ook mogelijk in het Engels.

A Business Reading is also available in English and/or via Skype.

 

Heb je er zin in of wil je nog even wat vragen?

Stuur een email naar margo@ineen.org en geef een paar opties aan wanneer ik je zou kunnen bellen. Ik neem dan binnen twee dagen (meestal sneller) contact met je op.

 

English text ~~

Business Reading:

an (individual) session of 1.5 to 2 hours in which you receive insights into the underlying influencing “invisible” aspects of your business, project or job.

Reading
To do a “reading” is perceiving the energy of a person, project or business and interpreting that energy in understandable words. In my article “How’s the energy of your business?” (in English) I elaborate further on what a reading is, what a business reading is, and how a reading can be very useful and practical, especially for self-employed entrepreneurs.

Energy carries all information
A reading provides you with insight in the underlying energy of your business, your project, the organisation, your practice, and/or of “you” as person.That energy “carries” the knowledge, information, qualities, feelings, moods, radiation, choices, connections, emotions, intentions, motivations….. Aspects that are not physically visible, but that determine the way your business is functioning, the external appearance of it, the number of clients you have and how the focus in your business with products and services is working out.

Fast changes
If in this underlying layer some energies get stuck or blocked, you can see and feel that in your business. The more serious the blockage in energies, the more you notice that for example in your visibility, your positioning, the way your business presents itself to the outside world, whether you attract (enough) clients or customers, or whether people know you ánd your business. Clearing of the blocks and making the energy “flow” again leads almost always to a fast change and improvement!

For your business ánd for you
In a reading you can your own question. The reader will give a sketch of the big picture and will search for the underlying energies connected to your question. In my readings I elaborate on that, so that you will get an thorough overview of what is going on. Together with you I work on a better flow of the energies in order to solve possible problems. Sometimes I work directly with the energy of your business, sometimes with your personal energy, and it is also a possible that I do a short energy-meditation with you so that you learn some techniques to work with the energy of your business yourself. Such a meditation is always completey aligned with the big question of you and your business.

Sober and practical
I have a sober and practical style of working, and am friends with humor. I make an audio recording of the session so that you can listen to all the findings and conclusions again at home. And of course, if you received an energy-meditation, you will have it on mp3 as well, so you can practise it more often.

There is more
Those of you who already now realize that 1.5 to 2 hours is too little time to get a good picture of the complexity of your business and/or of you as a person, can consider booking a half day or whole day “Intensive”. In an Intensive we can work on many more aspects of the question, and the solutions fot it. Have a look at the webpage on the Intensive. (NB that page is in Dutch – if you are interested please contact me by email so that I can tell you more about the Intensive).

A Business Reading takes 1.5 to 2 hours and costs €225 ex 21% BTW (VAT)
The fee is deductable for taxes.
You will receive a digital recording on mp3 within a few days of the session.

A Business Reading can be held in English and/or via Skype.

Follow up Business consultation is can be planned according to needs and wants. (Basic fee €135 an hour, ex. 21% BTW).

Feeling for it, or do you have questions?

Please send an email to margo@ineen.org with a few options of dates and time (and timezone!) that I could call you. I will contact you within a few days (mostly faster).